پکیج های سرور مجازی سیبانتک

شما می توانید در این قسمت پکیج های فضای میزبانی سیبانتک را مشاهده نمایید

اطلاعات

vps-1

150,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN SERVER-2012R2
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 8 G
 • فضای دیسک : 30 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-2

230,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN SERVER-2012R2
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 60 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-3

99,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 4 G
 • فضای دیسک : 20 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-4

110,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 4 G
 • فضای دیسک : 40 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-5

بهترین

145,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 8 G
 • فضای دیسک : 70 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

مشهور

145,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 8 G
 • فضای دیسک : 100 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

400,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 8 G
 • فضای دیسک : 200 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش

اطلاعات

vps-6

450,000  تومان

ماهانه
 • سیستم عامل : WIN 10 (64bit)- Ultimate
 • پردازنده : 2 core
 • حافظه اختصاصی : 16 G
 • فضای دیسک : 150 GB
 • ترافیک : Unlimited
سفارش