پکیج های فضای میزبانی سیبانتک

شما می توانید در این قسمت پکیج های فضای میزبانی سیبانتک را مشاهده نمایید

اطلاعات

Hosting-1

-- ,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل :---
 • پردازنده : -- core
 • حافظه اختصاصی : -- G
 • فضای دیسک : --- GB
 • ترافیک :---
سفارش

اطلاعات

Hosting-2

-- ,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل : ---
 • پردازنده : -- core
 • حافظه اختصاصی : -- G
 • فضای دیسک : -- GB
 • ترافیک :--
سفارش

اطلاعات

Hosting-3

بهترین

----,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل : --
 • پردازنده : -- core
 • حافظه اختصاصی : -- G
 • فضای دیسک : -- GB
 • ترافیک :--
سفارش

اطلاعات

Hosting-4

---- ,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل : ---
 • پردازنده : -- core
 • حافظه اختصاصی : -- G
 • فضای دیسک : -- GB
 • ترافیک :--
سفارش

اطلاعات

Hosting-5

مشهور

---- ,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل : ----
 • پردازنده : -core
 • حافظه اختصاصی : -- G
 • فضای دیسک : --- GB
 • ترافیک : ---
سفارش

اطلاعات

Hosting-6

---- ,000 ریال

هر سال
 • سیستم عامل : -------
 • پردازنده : --- core
 • حافظه اختصاصی : --- G
 • فضای دیسک : --- GB
 • ترافیک :---
سفارش